Územní studie

Návrh územní studie, město Tišnov

 

Studie: 2018

Řešené území: 65 700 m2

Místo: Tišnov

 

Urbanistická a architektonická koncepce

 

Ve smyslu platného územního plánu návrh respektuje umístění jednotlivých funkčních ploch a nenavrhuje v tomto kontextu žádné změny územního plánu. Hlavní komunikací v celém území bude silnice III/3773, která vede z Tišnova do Lomnice a dále na sever. Komunikace je rovněž přímou spojnicí mezi centrem města a řešeným územím. Na základně rozdělení území územním plánem bude území Z8 určeno pro obytnou funkci. Návrh počítá s výstavbou bytových domů s plochou střechou o maximální podlažnosti tří nadzemních podlaží a čtvrtého ustupujícího. V rámci zachování postupného přechodu z intravilánu do extravilánu jsou na severní hraně území umístěny vila domy o 3 nadzemních podlaží bez možnosti čtvrtého ustupujícího podlaží. Tento regulativ se také vztahuje na občanskou vybavenost. Dochází tak, k pozvolnému zvyšování i zahušťování zástavby. Další snížení zástavby proběhne v západní části řešeného území a to ze stejného důvodu. Návrh počítá s maximální výškou podlaží 3 m. Terenní ráz řešené lokality má směrem od silnice III/3773 stoupavou tendenci. Toho návrh využívá a to tak, že jednotlivé objekty zasazuje do svahu a v těchto podzemních prostorách by měly vzniknout místa pro parkování, skladovací prostory popřípadě možnosti malé občanské vybavenosti. Tento systém je zvolen z toho důvodu, že návrh maximalizuje využití vnějšího prostoru objektů pro obyvatele. Tímto způsobem se takřka z veřejného prostoru odstraní jak odstavná, tak parkovací stání. Veřejná prostranství tak budou sloužit hlavně pro volnočasovou aktivitu a relaxaci obyvatel. Všechna veřejná prostranství, jejichž součástí bude i automobilová doprava budou mít minimálně po jedné straně komunikace pro chodce a stromořadí. Pro zajištění vhodné dimenze uličních prostor územní studie stanovuje regulativ minimálního odstupu od komunikací pro automobily 5 m.

Z předpokládaného přílivu nových obyvatel z řešeného území a přilehlého území lokality Hony za Kukýrnou lze odhadovat, že po realizaci celého stavebního záměru naroste potřeba míst v mateřských školkách o 60 žáků a v základní škole o 200 žáků. Z toho důvodu je v ploše určené pro občanskou vybavenost vyčleněna plocha pro vzdělávání, kde by měla být zbudována základní škola a v případě potřeby i mateřská škola. Tyto čísla vychází i z Demografické studie a prognózy vývoje obyvatel v Tišnově, která byla na základě požadavku města Tišnov zpracována v srpnu 2013. Ze studie vyplývá, že počet dětí v Tišnově v předškolním věku by měl od roku 2016 z počtu 366 klesnout na 270 v roce 2027. Naopak pokud jde o děti na základních školách, můžeme zde počítat s trvalým růstem až do roku 2027, kdy by se ze současného počtu asi 880 školáku mělo stát až 1000 školáků. Plocha pro vzdělání je umístěna v jižní části uzemí Z32 tak, aby byla co nejlépe dostupná nejen řešenému území, ale i přilehlým oblastem. Severní část tohoto území je věnována komerčnímu využití, relaxaci a veřejnému prostoru. Prostor mezi silnicí III/3773 a plánovanou výstavbou je regulován jako minimální odstup objektu od komunikace 10 m s tím, že podél ulice bude vysazena po západní straně stromová alej, tvořící zjemnění přechodu mezi objekty a automobilovou komunikací. Rovněž zde bude zbudován chodník pro pěší.

Na ploše Z58 ZP bude vybudována parková plocha pro rekreaci a relaxaci obyvatel. Parková plocha bude disponovat altány, základní parkovou úpravou a drobnými sportovně-rekreačními zařizovacími prvky (např. workoutového charakteru).

Spolupráce: Ing. arch. O. Kálnássy