Polyfunkční vnitroblok

Urbanisticko architektonický návrh výstavby v historickém jádru města Trnavy (SK)

 

Studie: 2017-2018

Řešené území: 3500 m2

Zastavěná plocha: 2500 m2

Počet bytových jed.: 70 BJ

Počet obyvatel: cca 160 Ob

Místo: Trnava (SK)

 

Urbanistická a architektonická koncepce

Urbanisticky návrh usiluje o vytvoření nové kompaktní zástavby navazující a respektující kontext součásného zastavění řešeného území a jeho přilehlého okolí.

Uliční části tvořené historickými objekty zůstávají takřka beze změn. Automobilová doprava je zcela oddělena od pěší díky vymezení vjezdu do podzemních garaží na severní straně území, přičemž vstupy pro pěší jsou přístupné z ulic Hviezdoslavova na jižní straně a Hornopotočná na straně západní. Pěší vstupy oživí dvorní trakt. V nočních hodinách je možnost uzavření lokality a zajistit tak klidné prostředí vymezené výhradně pro potřeby rezidentů.

Architektonické ztvárnění historických objektů se prakticky nemění. Objekty budou zrekonstruované tak, aby byla zachována, případně obnovena jejich památková hodnota. Pouze ve dvorní části bude ve střešní rovině užito i vikýřů. Historický výraz fasád bude zachován.

Vestavba v dvorní části nabízí jednoduché formy s odkazy na historický kontext místa - římsy, loubí atp. Na tyto klasické formy akcentuje dynamická fasáda vertikálních komunikací. Jedná se o polotransparentní strukturu, která oživuje kompaktní skladbu obytných částí. Nejvýraznějším prvkem je dominanta ¨věže¨, která se nachází na nároží. Jde o prostor schodiště, jehož dynamická fasáda podtrhuje a zvýrazňuje jeho vertikálu. Dalším podstatným motivem bude řešení střešní krajiny, zde je celistvost a monumentalita velkých plných ploch rozčleněna systémem vikýřů, střeních oken a teras. Dochází tak k oživení jednotvárnosti střešní krajiny.

I přes fakt, že území neumožňuje dostatek prostoru pro velké zelené plochy, budou plochy veřejných prostranství doplněny vhodnou vertikální i horizontální zelení.

Spolupráce: Ing. arch. O. Kálnássy