Sídlo společnosti

Sídlo společnosti

Architektonická studie novostavby kancelářské budovy

 

Studie: 2023

Zastavěná plocha: 1 143,7 m2

Podlahová plocha: 1724,9 m2

Místo: Olomouc

 

Architektonické řešení

Pozemek je tvořen 2 samostatnými parcelami P.Č. 670/13 (4 947 m2) a P.Č. 701/9 (255 m2). Vjezd na parcelu P.Č. 670/13 je v současnosti z místní příjezdové komunikace přes parcelu P.Č. 701/9. Tato parcela slouží jako zelený pás a zároveň koridor pro technickou infrastrukturu. Parcela vede podél příjezdové komunikace a její funkce bude i nadále zachována. Příjezdová cesta je navržená v souladu s normami pro nákladní a osobní automobily. Zóna nadzemního parkování tvoří 20 nových parkovacích stání, z nichž 3 jsou stání pro osoby se zdravotním postižením.

Jedná se o novostavbu Kancelářské budovy o užitné ploše 1 724,9 m2. Budova má 3 nadzemní podlaží o užitné ploše 761,62 m2 a také 1 podzemní podlaží o užitné ploše 963,28m2 disponující 30 parkovacími stáními. Navržený objekt má jednoduchý geometrický tvar krychle, a proto harmonicky zapadá do okolní zástavby. Vzhledem k tomu, že pro území v rámci umisťování staveb neplatí žádný regulativ a okolní zástavba je umisťována nahodile dle potřeb daného průmyslového areálu, je i navržený objekt na parcelu zasazen tak, aby došlo k jejímu maximálnímu využití.

Vstup do objektu je možný jak z východní strany, kde se nachází hlavní vstup a zóna nadzemního parkování, tak i ze západní strany, odkud je možný přístup ke stávajícímu objektu staré kancelářské budovy, což napomáhá k propojení novostavby se zbytkem areálu. Zároveň je zde i hlavní recepce a showroom, takže recepční má plný přehled o pohybu návštěvníků v objektu.

Jak už bylo zmíněno, hlavní funkcí 1.NP je vstupní část s recepcí, jež má funkci showroomu a prodejny. Nachází se zde také kanceláře pro obchodní zástupce, aby měli klientům možnost představit nejnovější produkty a byly jim hned po vstupu k dispozici. Prostor showroomu je řešen multifunkčně tak, že se dá upravovat i pro firemní akce a networking.

2.NP má primární funkci jako kanceláře typu open space, na něž navazují menší samostatné kanceláře, které mohou sloužit jako místo pro manažery/vedoucí jednotlivých sekcí, případně zde lze dělat miniporady jednotlivých týmů.

Při vstupu do 3.NP vcházíme do recepce., ta je zde umístěna primárně pro potřeby vedoucích pracovníků, kteří zde mají své kanceláře. Rovněž zde nalezneme hlavní zasedací místnost orientovanou na jih tak, aby bylo docíleno co možná nejlepšího proslunění a tedy i komfortu během porad.

Všechna podlaží mají svoje sociální zázemí a kuchyňku pro zaměstnance, jejíchž podoba a kapacita se mění vzhledem k rozdílným funkcím v jednotlivých podlažích.

Hlavním výrazovým prostředkem celého objektu je jeho jižní fasáda, která hned při vstupu zaujme návštěvníky areálu. Jsou zde instalovány předsazené FVE panely. Za panely je umístěn balkón, který dávám možnost návštěvníkům každého patra se jít projít na čerstvý vzduch. Panely jsou rozestaveny ve sloupcích a vytváří tak jasný rytmus. Toto rozestavení vytváří hravou fasádu, která však nese znaky jasného řádu, což jsou zároveň i stěžejní prvky firemní politiky celé společnosti. Je počítáno s instalací průhledných FVE panelů tak, aby nedocházelo k přílišnému zastínění obytných místností.

Na severní fasádě byla použita technologie fasádních odvětraných systémů CETRIS desek, které slouží jako ochrana proti vlhkosti, nadměrnému hluku a zároveň zlepšuje estetický vzhled objektu. Barva CETRIS desek byla zvolena stejná, jako je tomu u loga firmy, což je odstín námořní modři.

Vstupy do objektu jsou akcentovány rovněž obkladem z CETRIS desek. Vstupy jsou částečně zapuštěné do objektu, což se pozitivně projevuje jak z hlediska estetiky - vzniká vstupní portál do objektu, tak i z hlediska funkčnosti - vzniká kryté závětří.

Severní a jižní část fasády je olémována portálem, který plynule přechází v jednolitou fasádu na východní a západní straně objektu. V kombinaci s betonovou stěrkou tak vzniká zajímavý akcent mezi dvěma hlavními pohledovými plochami a zbytkem objektu. Akcentu rovněž napomáhá fakt, že hlavní plochy jsou oproti vzniklému olemování lehce zapuštěny.