Slatinky - Územní studie lokality "Za Mešnicí"

Územní studie lokality "Za Mešnicí"

 

Studie: 2022

Rozloha řešeného území 51 233,5 m2

Místo: Slatinky

Spolupráce: Bc. Sabina Císařová,

  • Územní studie reaguje na základní koncepci schváleného ÚP obce Slatinky a snaží se ho dále rozvinout pro co nejefektivnější využití daného území, přičemž dbá na to, aby byly dodrženy veškeré požadavky jak ze strany zadavatele, tak ze strany legislativního rámce.

  • Koncepce založená na územním plánu vertikálně rozděluje území veřejným prostranstvím na jednotlivé bloky, což má za následek efektivnější využití území a lepší životní podmínky. Při použití této koncepce dochází k možnosti lepšího umístění jednotlivých objektů RD vzhledem k jejich orientaci ke světovým stranám, dále je toto využití vhodné pro možnou etapizaci následné výstavby, protože se území takto dá rozdělit na jednotlivé celky po kterých bude výstavba postupně probíhat a vzhledem k terénní charakteristice území, by se měl z veřejných prostranství naskýtat příjemný výhled do údolí, kde se rozkládá historické centrum obce.

  • Koncepce navrhuje zástavbu solitérních rodinných domů ve vazbě na stávající urbanismus obce s ohledem na její historický charakter. To se projevuje tak, že zástavba nejenže využívá koordinované umístění na společné jižní hranici se sousedními pozemky, jimž, tak zůstává přístup k parcelám ze severu, ale zároveň zajišťuje efektivnější využití území a lepší životní podmínky pro jeho budoucí obyvatele.

  • Veřejné prostranství se navrhuje v šířce 8m, aby vyhovovalo požadavkům veřejné infrastruktury.

  • Toto řešení vytváří přehlednou kostru. Vznikají tak příznivé podmínky pro vedení tras dopravní i technické infrastruktury.

  • Na základě požadavku obce studie přepracovává umístění plochy veřejné zeleně (ZV) v původním rozsahu 0,29 ha a to tak, že původní plochu umístěnou v západní části území rozděluje a rovnoměrně ji zasazuje k jednotlivým plochám smíšeným obytným (SX). Vzniká tak zelený pás na severní hranici řešeného území, který vytváří přirozený přechod mezi extravilánem a intravilánem. Celková rozloha navržených ploch je 0,29 ha.

  • V nejkrytější části území vznikne lokalita 114-ZV která kromě veřejné zeleně bude obsahovat i dětské hřiště.

  • Všechna veřejná prostranství včetně veřejné zeleně mohou být doplněna objekty drobné architektury a městského mobiliáře. Liniová zeleň je navržena podél všech komunikací, a je doporučeno, aby byla typově rozdělena podle ulic tak, že v každé ulici bude podél komunikací vysázen stejný typ stromů. Tento koncept má za cíl zjednodušit orientaci v daném území (k posílení orientace by přispělo i pojmenování jednotlivých ulic podle typy stromů, které se na nich vyskytují. Dále toto sjednocení jednotlivých veřejných prostorů přispěje k harmonickému vzezření jednotlivých veřejných prostranství.

  • Podél veřejných prostranství jsou navrženy nové pozemky staveb (stavební pozemky). Parcelace je navržena tak, aby všechny nové parcely měli velikost větší než 800 m2. Přičemž jejich šířka a délka dovolovaly dostatečné rozestupy jednotlivých objektů.

  • Využití území je částečně podmíněno dohodou o přeparcelizaci.